Woningafslag.nl - homepagina
Home
Woning zoeken
Meest bekeken
Binnenkort online
Voorwaarden
Hoe werkt het
Veelgestelde vragen
Aanmelden
Contact
Inloggen
funda 

Gebruiksovereenkomst


Lees deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door alvorens de website te gebruiken. Door de website www.woningafslag.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere overeenkomsten, dient u geen gebruik te maken van de website www.woningafslag.nl.

Algemeen
Deze website is samengesteld door Belderbos NVM Makelaars B.V., statutair gevestigd te Den Haag, hierna te noemen ‘de woningafslag’. Onder bezoeker wordt verstaan: een ieder die via internet aangeboden informatie van de woningafslag bekijkt en/of opvraagt. Onder klant wordt verstaan: een ieder die gebruik maakt van de door de woningafslag aangeboden diensten.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website www.woningafslag.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de woningafslag en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de woningafslag, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van de woningafslag, waarbij de website binnen de kaders van de woningafslag verschijnt) aan te brengen, indien de woningafslag daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan mailto:info@woningafslag.nl. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt de woningafslag zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Adverteren op woningafslag.nl
Op de woningafslag wordt informatie aangeboden in de vorm van te koop staande woningen. De diensten worden aan zowel particuliere als professionele partijen aangeboden.

De advertentiediensten van de woningafslag bestaan onder andere uit:
• het adverteren met een te koop aangeboden object, waarbij de benodigde gegevens rechtstreeks door de klant (aanbieder) ingevoerd (door middel van de de woningafslaginvoermodule) worden;
• een bestaande objectadvertentie meer aandacht geven of extra diensten toevoegen;
• het adverteren met een merknaam, product en/of dienst middels banners, tekstlinks en/of e-mail.

De woningafslag is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. De woningafslag heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij de woningafslag en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en de woningafslag in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van de woningafslag. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de woningafslag en/of haar leveranciers, behoudt de woningafslag zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid
De woningafslag is op geen enkele wijze betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en tussen kopers en verkopers gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat de woningafslag geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. De woningafslag kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. De woningafslag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop-)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan.

De door klanten van de woningafslag aangeboden informatie wordt niet door de woningafslag gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de website. De woningafslag is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. Aan de vermelde gegevens op de website van de woningafslag kan de bezoeker géén rechten ontlenen.

Bezoeker en/of klant vrijwaart de woningafslag in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De aansprakelijkheid van de woningafslag ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan de woningafslag, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag. De woningafslag is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. De woningafslag is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Advertentie van de woning
Indien de klant adverteert met een woning op de website van de woningafslag, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verkopen. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van de woningafslag:
a. juist, nauwkeurig, volledig en of niet misleidend zal zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden
c. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten.

De klant vrijwaart de woningafslag voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.

Indien de klant een advertentie van een woning plaatst op de website van de woningafslag, geeft de klant impliciet aan, dat hij de woningafslag voor altijd toestemming en een licentie geeft om de door de klant geplaatste foto(‘s), of (een) gedeelte(s) daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze licentie omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto(‘s) of (een) gedeelte(s) daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website www.de woningafslag.nl of via derden.

Indien de klant een woning advertentie met (een) foto(’s) plaatst op de website van de woningafslag, garandeert de klant dat hij de foto zelf heeft gemaakt, dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (d.w.z. de foto is niet gemanipuleerd of is/bevat geen trucage), dat hij door of bij het maken van de foto geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), dat hij dat evenmin doet door de foto aan de woningafslag te leveren en dat het de woningafslag vrij staat de foto te publiceren en ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). De klant vrijwaart de woningafslag voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
De woningafslag. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van de woningafslag zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). De woningafslag is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

De woningafslag is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van de woningafslag worden aangeboden. De woningafslag garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. De woningafslag garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. De woningafslag garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact (info@woningafslag.nl of tel. 070-368.94.96) met ons op te nemen. De woningafslag is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan de website van de woningafslag.
U vrijwaart de woningafslag voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Prijzen
Alle prijzen die door de woningafslag gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

Overige
De woningafslag behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen De woningafslag. en derden naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.